แสงวัฒนาพลาสติกยึดหลักการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการบริหาร จัดการ อย่างเป็นระบบ
ทั้งในกระบวนการผลิตสินค้า และปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โดยมีระบบกำจัดน้ำเสีย และมลภาวะในการผลิตสินค้าด้วยขบวน
การที่มีมาตรรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
แสงวัฒนาพลาสติก ได้มีการวางแผนอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับรองนวัตกรรม สินค้าและวัตถุดิบในการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ที่พัฒนาควบคู่ไปพร้อมกับความพึงพอใจแก่ผู้บริโภค โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นอันดับแรก
เราเชื่อมั่นว่าทุกฝ่ายจะได้รับประโยชน์จากการใส่ใจในด้านการผลิตที่มุ่งเน้นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ โดยผู้บริโภค
จะได้รับสินค้า และ บริการคุณภาพสูงที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้ทรัพยากรน้อยลง ประหยัดพลังงาน รีไซเคิลได้
อายุการใช้งานยืนยาวขึ้น มีความปลอดภัยทั้งต่อผู้ใช้และ สิ่งแวดล้อม และที่สำคัญคือ มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สังคมและ สิ่งแวดล้อม ได้รับการใส่ใจ ควบคุม ดูแล ฟื้นฟู และลดผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อสิ่งแวดล้อม ที่ยั่งยืนต่อไป
สำหรับลูกหลาน และธุรกิจ เกิดแนวทางการพัฒนาปรับปรุง นวัตกรรมกระบวนการผลิต เครื่องจักร เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ที่
ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อธุรกิจและสังคม ดำรงอยู่และ เติบโต ไปด้วยกันอย่างยั่งยืน